Edit this text

Algemene Voorwaarden nivooVInum.be

INLEIDING

Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, worden al onze verkopen beheerst door onze algemene voorwaarden, die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de medecontractant. Deze algemene voorwaarden worden overeengekomen tussen enerzijds de bvba Nivoo Vinum en anderzijds, de personen of rechtspersonen die een bestelling wensen te plaatsen via de website van nivoovinum.be hierna « de klant » genoemd.

Nivoo Vinum bvba

Langstraat 25

3830 Berlingen- Wellen

Ondernemingsnummer/BTW : BE 0473.966.843

E-mail : info@nivoovinum.be

Nivoo Vinum bvba behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de klant. Toepassingen waarin niet voorzien is in dit document, worden beheerst door de geldende procedures op het gebied van de verkoop via internet voor Belgische bedrijven. Door het gebruik van de website van nivoovinum.be en door het bevestigen van de bestelling aanvaard de klant deze algemene voorwaarden.

PRIVACY

In het kader van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, wordt eraan herinnerd dat de aan de Klant gevraagde persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn om de bestelling te verwerken, en dat deze voor intern gebruik door Nivoo Vinum bestemd zijn.. Nivoo Vinum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Uw  transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen. We bewaren uw persoonsgegevens voor een duur niet langer dan wat noodzakelijk is voor de normale bedrijfsvoering. Wij gebruiken je e-mailadres slechts éénmalig om je bestelling af te ronden. Wij sturen je alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na je uitdrukkelijke toestemming. Als je geen berichten meer wilt ontvangen van Nivoo Vinum, dan kun jij je te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar info@nivoovinum.be. Wij sturen je dan geen mailings meer. Om uw  winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookie. Deze wordt alleen binnen één sessie opgeslagen – zodra u uw browser afsluit, is het weer verwijderd.

Net als alle webshops houden we bovendien door middel van een cookie bij welke pagina's worden bezocht en hoe intensief onderdelen van Nivoo Vinum worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

De klant heeft een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot zijn gegevens, zoals voorzien door de geldende wet- en regelgeving die uiteengezet worden in de rubriek "Wettelijke vermeldingen", beschikbaar op de website. Het is echter niet mogelijk om benaming op een factuur aan te passen.

BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

Op grond van het Verdrag van 12 mei 2005 inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken, dat de verdeling van alcohol aan minderjarigen onder de 18 jaar verbiedt, verklaart de klant op de datum van bestelling de wettelijke leeftijd te hebben, door het daartoe bestemde vakje aan te vinken wanneer hij zijn bestelling plaatst.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De klant  is de prijs verschuldigd die Nivoo Vinum  in haar bevestiging conform deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Nivoo Vinum worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de klant medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de klant medegedeeld.

BETAALVOORWAARDEN

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

* Kredietkaart (VISA, MasterCard)

* Bancontact

Al onze facturen zijn betaalbaar op de dag dat de bestelling op onze webshop werd geplaatst. . De goederen blijven eigendom van Nivoo Vinum tot de volledige betaling. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging aangepast worden.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest van   9,5 % verschuldigd met een minimum van € 75. De niet tijdige betaling van een factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van al onze facturen tot gevolg.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Nivoo Vinum streeft ernaar om de bestellingen binnen 5 werkdagen te bezorgen. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. Behalve voor een klant geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Nivoo Vinum streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de klant te melden. Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Nivoo Vinum het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen

HERROEPINGSRECHT

De consument over een bedenktijd van 14 kalenderdagen te rekenen van de dag na de levering, om de goederen die hem niet bevallen op eigen kosten terug te sturen. In overeenstemming met artikel 47 § 1 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de marktpraktijken en consumentenbescherming. Er zijn echter uitzonderingen.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien voor:

* Aanbiedingen die geldig zijn zolang de voorraad strekt.

* Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.

*  Artikelen die beschadigd of niet compleet zijn

* Goederen die werden geopend of uit hun luxe-verpakking werden gehaald

De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering op de hoofdzetel. In geval hij zijn herroepingsrecht uitoefent, is klant verplicht het ontvangen product binnen 8 werkdagen na de levering hier melding van te maken bij Nivoo Vinum. Het product dient vervolgens in de staat waarin de klant het product heeft ontvangen, aangetekend en op kosten van de klant te worden geretourneerd aan Nivoo Vinum, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.

Indien de klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Nivoo Vinum binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de klant aan Nivoo Vinum betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat Nivoo Vinum  van de klant hiertoe aangewezen heeft gekregen.

OVERMACHT

In geval van overmacht is Nivoo Vinum niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen.  Nivoo Vinum is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website berusten bij Nivoo Vinum, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nivoo Vinum, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

AANSPRAKLEIJKHEID

Beperking : Nivoo Vinum streeft naar het beste van haar vermogen de juistheid en actualiteit van de informatie op de website na, en behoudt zich het recht voor de inhoud op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Nivoo Vinum is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden in de informatie beschikbaar op de website; voor enige schade die voortvloeit uit de frauduleuze inbraak door een derde partij, die leidt tot veranderingen in de beschikbaar gestelde informatie op de website; en meer in het algemeen voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aard of gevolgen daarvan, tengevolge van de toegang tot de website of de onmogelijkheid toegang te verkrijgen door eender welk persoon, of voor het gebruik van de Website en/of voor het vertrouwen op enige informatie die direct of indirect van laatstgenoemde afkomstig is. De weergegeven productfoto's zijn niet contractueel en worden enkel voor informatieve doeleinden gepubliceerd.

De leveringsdata worden bij benadering opgegeven en kunnen geenszins aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling.

De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en dit zolang de voorraad strekt. Voor bestellingen van minder dan € 250 incl. BTW en binnen een straal van 50 km rond Wellen, worden vervoerskosten van € 10 incl. BTW aangerekend. Buiten deze straal van 50 km wordt voor alle bestellingen die in één keer op één enkel adres in België geleverd worden vervoerkosten van € 10 incl. BTW aangerekend.

Bestellingen afhalen op de hoofdzetel is steeds gratis, tijdens de openingsuren van de winkel of na afspraak

Klachten dienen ons binnen de 8 dagen na levering en aangetekend te worden gemeld.

Ingeval de klant zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de verklant het recht om de verkoop te ontbinden, door middel van een aangetekend schrijven. De ontbinding gaat in op de datum, vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.

Geschillen voortvloeiende uit deze factuur worden enkel beheerst door de Belgische Wet. In geval van betwisting zal alleen de Rechtbank van het arrondissement Tongeren bevoegd zijn.